වීදුරු බෝතලය සහ ඇලුමිනියම් කැප් විශේෂඥ

වසර 15ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

ගෞරව

QDHL1903004982CW-ප්ලාස්ටික් වත් කරන්නා

QDHL1903004982CW-ප්ලාස්ටික් වත් කරන්නා_00
QDHL1903004982CW-ප්ලාස්ටික් වත් කරන්නා_01
QDHL1903004982CW-ප්ලාස්ටික් වත් කරන්නා_00
QDHL1903004982CW-ප්ලාස්ටික් වත් කරන්නා_03

QDHL1903004983CW-PE ලයිනර්

QDHL1903004983CW-PE ලයිනර්_00
QDHL1903004983CW-PE ලයිනර්_01
QDHL1903004983CW-PE ලයිනර්_02
QDHL1903004983CW-PE ලයිනර්_03

QDHL1903004984CW-ඇලුමිනියම් කැප්

QDHL1903004984CW-ඇලුමිනියම් කැප්_00
QDHL1903004984CW-ඇලුමිනියම් කැප්_01
QDHL1903004984CW-ඇලුමිනියම් කැප්_02