වීදුරු බෝතලය සහ ඇලුමිනියම් කැප් විශේෂඥ

වසර 15ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

අර්ධ ස්වයංක්‍රීය ආවරණ යන්ත්‍රය